Podélný a příčný profil

Kvalitativní podmínky

  • ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Základní ustanovení.
  • Střední souřadnicová chyba hl. bod podélného profilu - 3.tř. přes.
  • Polohové určení podrob. bodů příč. profilu - 3. a 4. tř. přesnosti.
  • Výškové určení podrobných bodů: u jednoznačně indentifikovatelných 1. a 2. tř. př.
  • Výškové určení podrobných bodů: u jednoznačně indentifikovatelných 3. a 4. tř. př.

Zpracovaná dokumentace / Provedené činnosti

  • Technická zpráva.
  • Zobrazení profilu.
  • Zákres profilu v mapě.