V oblasti katastru nemovitostí nabízíme

Katastr nemovitostí  je veřejný seznam, který obsahuje soubor údajů o  nemovitých věcech vymezených zákonem, zahrnující jejich soupis, popis, jejich geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem.

Práce v oblasti katastru nemovitostí spočívají především v tvorbě geometrických plánů, které jsou technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a jiných listin ke změnám v katastru nemovitostí a podkladem pro provedení změny v souboru geodetických informací a souboru popisných informací katastru nemovitostí.


Tvorba geometrických plánů

Geometrický plán je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a jiných listin ke změnám v katastru nemovitostí a podkladem pro provedení změny v souboru geodetických informací a souboru popisných informací katastru nemovitostí.

Geometrické plány vyhotovujeme nejčastěji v těchto případech:  

  • rozdělení pozemku
  • vyznačení budovy či vodního díla (např. před kolaudací)
  • vyznačení věcného břemene
  • doplnění parcely vedené zjednodušeným způsobem

Vyhotovujeme nejen jednoduché geometrické plány (např. pro účely kolaudace a následného zápisu budovy do katastru nemovitostí, pro rozdělení pozemků), ale i rozsáhlé geometrické plány pro vypořádání vlastnických vztahů před i po výstavbě (liniových dopravních staveb, inženýrských sítí apod.).

Pro vyhotovení geometrického plánu musí zákazník sdělit parcelní čísla dotčených pozemků, katastrální území, kde se pozemky nacházejí a za jakému účelu bude geometrický plán sloužit. Vyhotovený geometrický plán ověřuje úředně oprávněný geodet a příslušný Katastrální úřad. Následně jej předáváme zákazníkovi, který jej může použít ke změně údajů v katastru nemovitostí, předložit ke kolaudaci stavby apod. 


Vytyčení hranice pozemku

Vytyčení hranice pozemku slouží k vyznačení hranice pozemku v terénu dle jeho geometrického a polohového určení v katastru nemovitostí. Nejčastěji se provádí v případě, že hranice pozemku není v terénu znatelná, dále také např. před stavbou plotu, podzemního vedení atd. V případě, že lomové body hranice jsou v katastru vedeny s nižší přesností, je možno provést jejich zpřesnění na základě souhlasného prohlášení všech sousedů. Ke zpřesnění je vždy třeba vyhotovit geometrický plán. Stabilizaci hranic pozemků vždy provádíme kvalitními a trvanlivými mezníky.


Věcná břemena

Věcné břemeno je věcné právo, které omezuje vlastníka nemovitosti ve prospěch jiného tak, že vlastník je povinen něco trpět, něco konat nebo něčeho se zdržet. Nejčastějším příkladem věcného břemene je např. právo chůze či jízdy přes cizí pozemek, právo vedení inženýrské sítě přes cizí pozemek apod.  Věcné břemeno vznikne nejčastěji na základě písemné smlouvy. Věcné břemeno může ale vzniknout také ze zákona či rozhodnutím soudu či jiného oprávněného orgánu, vydržením a na základě závěti. Věcné břemeno se může vztahovat na celý pozemek, nebo jen na jeho část. Pokud se věcné břemeno týká pouze části pozemku, je vždy třeba vyhotovit geometrický plán, který rozsah věcného břemene vyznačuje.


Poradenství v oblasti katastru nemovitostí

Naši odborníci v oblasti katastru nemovitostí jsou připraveni konzultovat s našimi zákazníky všechny problémy v katastru nemovitostí a radit jim, jak při jednáních s katastrálními úřady postupovat.